Σειριακός Έγραψε Σωστές Απαντήσεις Βαθμός/7 Τμήμα Α.Μ.
500 -DADB-A CDBDDDA 2.33 ΜΑΘ 3048
501 -ABCAD- CABAA*D 3.67 ΜΑΘ 3057
502 -DCB-D- BDABBCC 1.33 ΜΑΘ 3054
503 -D-ABCA C*DABCD 3.67 ΜΑΘ 2762
504 -CDD-BA ACBDBBA 3.67 ΜΑΘ 2484
505 ADBD-BC DCCDADB 0 ΜΑΘ 3141
506 AABDADA DABBBDD 1.67 ΜΑΘ 2961
507 -DAA-B- CDCAABD 2.67 ΜΑΘ 2903
508 BABCDAC BADCCAC 4.33 ΜΑΘ 2920
509 ABDACCD CBCADBB 0.34 ΜΑΘ 2913
510 DA-D--D DAACDC* 2.67 ΜΑΘ 2876
511 BA--DAB CDDBDDB 1 ΜΑΘ 2966
512 CDCDCD- CBCDCCB 3.33 ΜΑΘ 2842
513 BABDDCC BCCACCC 1.67 ΜΑΘ 2969
514 CCBDACB CCBBADC 3 ΜΑΘ 2924
515 -ABC--A DCBCBCA 2.67 ΜΑΘ 2938
516 D-AC-CA DDACDCC 3.67 ΜΑΘ 3059
517 CADBBCD CDDBBCB 4.33 ΜΑΘ 3058
518 BDDBABD BADCBBB 1.67 ΜΑΘ 2838
519 CCBBBAD AABDCDC 0 ΜΑΘ 2868
520 AAC--C- AAADACD 2.67 ΜΑΘ 3052
521 BCBBDDD BCBBDDD 7 ΜΑΘ 3035
522 A-DBDBC B*DDDBC 4.33 ΜΑΘ 2921
523 CADBCDD BAAACAD 1.67 ΜΑΘ 2848
524 C---CAB BAACCBC 0 ΜΑΘ 3153
525 ADBAACD ACBAABD 4.33 ΜΑΘ 3132
526 CBA-CBA CACDCDA 2 ΜΑΘ 3147
527 BCCDBAC BDCDBBC 4.33 ΜΑΘ 3064
528 DDC--CA CCDBDAC 0 ΜΑΘ 2939
529 DCB-BC- ABBDC*B 1 ΜΑΘ 2940
530 -BDCDDD ABACDDC 3.33 ΜΑΘ 3148
531 CDDCCCD CDDCCBA 4.33 ΜΑΘ 3156
532 BDDCDAA BDCCBAA 4.33 ΜΑΘ 3236
533 DBCB-CC BBCBCCC 4.67 ΜΑΘ 3235
534 C-DADAB CBDCDAD 3.33 ΜΑΘ 3234
535 B-CCBDC BDCAC*B 2 ΜΑΘ 3233
536 DBBDDA- DDBAC*D 2 ΜΑΘ 2988
537 ABCCB-B ABDCCDB 3.33 ΜΑΘ 2999
570 ACCDCDB CBCCAD* 1.67 ΜΑΘ 3113
571 BCBADAA BDACBBD 0 ΜΑΘ 3114
572 B-ABCCD BABDDCA 0.67 ΜΑΘ 3106
573 CC-ACDA CCBABCA 3.33 ΜΑΘ 3246
574 DDC-AAA DD*AABA 4.67 ΜΑΘ 2084
575 ABDACDB ABDACDB 7 ΜΑΘ 3223
576 AABCCD- DABBCDD 3.33 ΜΑΘ 3122
577 DCDCABB ABBDBBA 0 ΜΑΘ 2203
578 BCD--DA CCAABDA 2.33 ΜΑΘ 2745
579 A-CCDBC BBBCDC* 2 ΜΑΘ 3197
580 DADBCCB *ADBCCB 7 ΜΑΘ 3159
581 BBABBB- BDAABCC 2 ΜΑΘ 2904
582 CD-B-AD BBCACAC 0 ΜΑΘ 3228
583 CDBAAAD DCDCCDD 0 ΜΑΘ 3110
584 DCABD-C CCCBDAB 2 ΜΑΘ 3149
585 ABCCD-- DCCCDBD 2.33 ΜΑΘ 3232
586 CACD-DB CAD*DDB 4.67 ΜΑΘ 3216
587 DACABDC CBBAABD 0 ΜΑΘ 2807
588 CA-BBA- BBDCCAA 0 ΜΑΘ 2729
589 -ABBCB- DCBBCBC 3.67 ΜΑΘ 3108
590 AC-BB-C ACCABAC 3.67 ΜΑΘ 2858
591 CADABD- ACADB*C 0.67 ΜΑΘ 2951
592 AA-CDAA AAAACAA 3.33 ΜΑΘ 2949
593 CCD--A- CCDDCDC 2.67 ΜΑΘ 2914
594 DCBA-C- CCBAACD 3.67 ΜΑΘ 2851
595 A--DACB B*CDADD 2 ΜΑΘ 2839
596 DAADADC AAACBBC 1.67 ΜΑΘ 2826
597 --D---C DCBADBC 0.67 ΜΑΘ 3218
598 ---A--A CBCACAA 2 ΜΑΘ 3128
599 -DDCAB- CDDBAAB 2.33 ΜΑΘ 3168
600 --DBDCC ABDBACC 3.67 ΜΑΘ 3053
601 D-B--BD ADBBAAC 0 ΜΑΘ 2995
602 ADDABDB CDCAADB 3 ΜΑΘ 2993
603 DAADBDB DAADCDB 5.67 ΜΑΘ 2985
604 BCDBCB- BCDACAD 3.33 ΜΑΘ 3046
605 A-CA-C- DBCBDBD 0 ΜΑΘ 3047
606 DBACCD- DBACCDA 6 ΜΑΘ 3043
607 -BBC-AB ABBCAAC 3.67 ΜΑΘ 2974
608 CDBBAB- CDBBABC 6 ΜΑΘ 3094
609 ADBBBAD ADBBAAD 5.67 ΜΑΘ 3037
610 -BBAACB DBCDDDC 0 ΜΑΘ 2941
611 BCACBDA BCADADD 3 ΜΑΘ 3214
612 -DDCBAA BDDBBDC 2 ΜΑΘ 3158
613 DDBCBB- BDBCBAB 3.33 ΜΑΘ 3173
614 CCACDDC ACACCDA 3 ΜΑΘ 3167
615 -ABCBDD BCCDADD 0.67 ΜΑΘ 3210
616 CCBAAC- ACDDAB* 1.67 ΜΑΘ 2972
617 DA-ADDD DABADDD 6 ΜΑΘ 3092
618 DBBADDB DBCADDB 5.67 ΜΑΘ 3025
619 CAC-ACC CABCBCB 2 ΜΑΘ 3070
620 ABCCAAD *CDADAC 0.33 ΜΑΘ 2864
621 AA-DCB- ADBADAA 0 ΜΑΘ 2933
622 BDDABAC DDDADBB 1.67 ΜΑΘ 2893
623 CDADADC BDCCAAC 1.67 ΜΑΘ 2911
624 ADDCAAB ACABABD 0.33 ΜΑΘ 2880
625 BBDA-BC *CDADDD 2 ΜΑΘ 2928
626 -CCBBD- DCBBDDB 2.33 ΜΑΘ 2984
627 C---ABB ABCBCBB 1.33 ΜΑΘ 3189
628 B--BD-A BBDDABA 1.33 ΜΑΘ 3116
629 -C-ACAA DBDBCBA 1 ΜΑΘ 3068
630 CBBBBAA CBADBBA 3 ΜΑΘ 3172
631 CCDDBCA CDDDBCD 4.33 ΜΑΘ 3144
632 CBDDDAB CDDDDDD 3 ΜΑΘ 3244
633 DD--AB- B*BADBB 1.33 ΜΑΘ 3121
634 ACBDDCB ADDDCDC 0.34 ΜΑΘ 2987
635 DADDCDB DAACBDD 1.67 ΜΑΘ 3024
636 BCA-AAA ACACAAA 4.67 ΜΑΘ 2926
637 BDBADC- BDDADCB 4.67 ΜΑΘ 2892
638 CCAA-D- BDCABBC 0 ΜΑΘ 3007
639 -AABAC- DADBACA 3.67 ΜΑΘ 2846
640 AABAADD ABDBADD 3 ΜΑΘ 2844
641 BBD-DC- DCDDBAA 0 ΜΑΘ 2963
642 BDDADC- BADCACB 2 ΜΑΘ 2872
643 BCAD-CD DACBABC 0 ΜΑΘ 3125
644 -BB--DD ABBCABB 1.33 ΜΑΘ 3126
645 CACDA-- CACDACB 5 ΜΑΘ 2978
646 ABAABDC ACADBBB 1.67 ΜΑΘ 1771
647 DDDABAB CDADBAA 1.67 ΜΑΘ 2840
648 BBC-D-A BBBCADC 1 ΜΑΘ 2879
649 BADCCDB D*CDABD 0 ΜΑΘ 2887
650 CCABBDD CCBCBDB 3 ΜΑΘ 2960
651 -CDABBB CADBDCB 0.67 ΜΑΘ 2836
652 ADD--BC AD*BBDC 3.67 ΜΑΘ 2937
653 -CDADC- CCDADCB 5 ΜΑΘ 2983
654 BAA-DCA BADBDCA 4.67 ΜΑΘ 2975
655 DA--C-A DAABCCA 4 ΜΑΘ 3019
656 DBDABCB *ABCBAB 1.67 ΜΑΘ 3192
657 BAB-BDD ACBBBBD 2 ΜΑΘ 2871
658 DCBC-CC DCCCACC 4.67 ΜΑΘ 2896
659 BCDDCC- BDDBCAC 2 ΜΑΘ 2831
660 DBCDBBD *CACBAB 0.33 ΜΑΘ 3111
661 DADBCCB CBDACCD 1.67 ΜΑΘ 3166
662 CBCDCBA BDABBBD 0 ΜΑΘ 3157
663 ABAAADA CDA*CAA 1.67 ΜΑΘ 2906
664 BB-CAC- BBADADC 2.33 ΜΑΘ 2916
665 -D-CA-- AABCABA 1.67 ΜΑΘ 2910
666 DCD-BAA DBBCCBA 0.67 ΜΑΘ 2907
667 AAC--A- AADBDAD 2.67 ΜΑΘ 2898
668 CBCC-CD BAABDCA 0 ΜΑΘ 3096
669 A-ABDAA ABABBAD 3.33 ΜΑΘ 2863
670 CCCABAD DCCABAB 4.33 ΜΑΘ 3071
671 C-B-ACA CABAACB 3.67 ΜΑΘ 3062
672 CBDB-CB CBDACBB 3.33 ΜΑΘ 2992
675 A-A-B-- AACABAC 1.67 ΜΑΘ 3102
676 ACBCCAA AAACDAB 1.67 ΜΑΘ 2962
677 BAAABAB BAAACBB 4.33 ΜΑΘ 3248
678 DCBDACD ACBDADD 4.33 ΜΑΘ 3171
679 CBBCBAC BCDAAAB 0 ΜΑΘ 3107
680 D-BAB-A DCADCDB 0 ΜΑΘ 2859